md-medicaldata


Go to content

Main menu:

 

 

 

 

 

 

 

CIP -  Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
61
MD : Medical Data : medicinska revija = medical review / glavni i odgovorni urednik Dušan Lalošević. - Vol. 1, no. 1 (2009)- . - Zemun : Udruženje za kulturu povezivanja Most Art Jugoslavija ; Novi Sad : Pasterovo društvo, 2009- (Beograd : Scripta Internacional). - 30 cm

Dostupno i na: http://www.md-medicaldata.com. - Tri puta godišnje.

ISSN 1821-1585 = MD. Medical Data
COBISS.SR-ID 158558988


PREVENTIVNE MJERE U ZAŠTITI ZDRAVLJA DJECE OD ŠTETNIH POSLJEDICA DUGOTRAJNOG KORIŠTENJA INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA /

PREVENTIVE MEASURES IN PROTECTING CHILDREN’S HEALTH FROM DETRIMENTAL CONSEQUENCES OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Authors

 

Miloš Lazić1, Amra Mačak Hadžiomerović1, Dženan Pleho2, Aldina Alibegović1

1Univerzitet u Sarajevu, Fakultet zdravstvenih studija
2JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

 

UDK: 614.87:004]-053.2


The paper was received / Rad primljen: 17.01.2021.

Accepted / Rad prihvaćen: 28.02.2021.

 


Correspondence to:


Mr. Miloš Lazić
Univerzitet u Sarajevu, Fakultet zdravstvenih studija
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
e-mail: miloslazic93@hotmail.com

 

 

Sažetak

 

Uvod: Istraživanja pokazuju kako većina djece još od perioda vrtića koristi računare te da ih često upotrebljavaju duže nego što je to preporučeno. Uloga računara kao “isplative i nezahtjevne dadilje“ pretvorila se u opasnost koja unosi nemir i zabrinutost u porodici zbog dječije pretjerane zaokupljenosti internetom i video igricama, te društvenim mrežama na štetu drugih obaveza, naročito školskih, zatim udaljavanja od prijatelja i osamljivanja, gubitka nadzora nad ponašanjem, te sve težeg prekidanja s tom lošom navikom i potencijalnom ovisnošću. Cilj: Ispitati značaj preventivnih mjera u zaštiti zdravlja djece od štetnih posljedica dugotrajnog korištenja informacionih i komunikacionih tehnologija kroz naučni pregled literature. Materijal i metode: Neeksperimentalno kvalitativno istraživanje označaju preventivnih mjera u zaštiti zdravlja djece od štetnih posljedica dugotrajnog korištenja informacionih i komunikacionih tehnologija u kojem su korištene relevantne baze podataka. Rezultati i diskusija: Iz pregledanih objavljenih izvještaja sumirane su stope prevalence, omjeri koeficijenta, etiološki faktori i njihovi intervali pouzdanosti. Glavni uslov za implementaciju preventivnih mjera je pravovremena i adekvatna edukacija roditelja i njihove djece o važnosti pravilnog korištenja informacionih i komunikacionih tehnologija. Ergonomske preporuke su se pokazale vrlo efikasnim u preveniranju raznih tegoba lokomotornog aparata. Ergonomija školskog namještanja omogućava djeci da svoje vrijeme u školi provode na mnogo kvalitetniji i bezbolniji način. Zaključak: Istraživajući preventivne mjere u zaštiti zdravlja djece od štetnih posljedica dugotrajnog korištenja informacionih i komunikacionih tehnologija, navedeni dokazi iz rasprave sa stavovima i mišljenjima drugih autora navode na zaključak da su preventivne mjere ključne u očuvanju zdravlja djece i da bez njihove primjene nije moguće provoditi duži vremenski period za računarom, telefonom ili video igricama a da to ne ostavi neku posljedicu na ljudski organizam.

 

 

 

Ključne riječi:

Prevencija, informacione i komunikacione tehnologije, posturalna odstupanja, zdravlje, djeca, fizička aktivnost

 

 

 

Abstract


Introduction: The studies show that most of the children even when enrolled in kindergarten use computers and that they use them longer than recommended. The role of computers as an “economical and undemanding nanny” changed into the risk that brings anxiety and worry into families because of the child’s excessive preoccupation with internet and video games, social networks, which in turn makes them neglect other obligations, especially school obligations, distance themselves from friends and becoming lonely, lose control over their behaviour, and it becomes harder to stop such bad habits and potential addiction. Goal: To explore the importance of preventive measures to preserve children’s health from harmful consequences of extended information and communication technology use through a scientific review of literature.  Material and methods: Non-experimental qualitative research on the importance of preventive measures to preserve children’s health from harmful consequences of extended information and communication technology, by using relevant databases. Results and discussion: From the published reports, prevalence rates, coefficient ratios, etiological factors and their factors and their reliability intervals were summarised. The main precondition for the implementation of preventive measures is a timely and adequate education of parents and their children about the importance of proper information and communication technology use. The ergonomic recommendations have proved to be very effective to prevent various health issues in the locomotor system. The ergonomics of school furniture allows children to spend more effective and painless time at school. Conclusion: By researching preventive measures in order to protect children's health from harmful consequences of extended information and communication use, the outlined evidence from the discussion of attitudes and opinions of other authors leads us to the conclusion that preventive measures are key in maintaining children's health and without their use it is not possible to spend time on the computer, phone or playing video games for a long period of time without leaving negative consequences on human body.

 

 


Key words:

Prevention, information and communication technologies, postural deviations, health, children, physical activity.

 

 

 

 

References:

 1. Badrić M, Prskalo I, Kvesić M. Važnost kineziološke aktivnosti u formiranju slobodnog vremena djece. Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportfiske rekreacije i kineziterapije. 2011; 400-406. Dostupno na: http://www.hrks.hr/skole/20_ljetna_skola/400-405-Badric.pdf
 2. Petrić V, Holik I, Blažević I, Vincetić N. Povezanost edukacije roditelja i djece predškolske dobi o važnosti kretanja i razine tjelesne aktivnosti. Medica Jadertina. 2019; 49(2), 85-93.
 3. Badrić M, Prskalo I. Participiranje tjelesne aktivnosti u slobodnom vremenu djece i mladih. Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju. 2011; 152(3-4), 479-494.
 4. Berisha M. Posturalne smetnje djece predpubertetske dobi uzrokovane nepravilnim držanjem i nedostatkom tjelesne aktivnosti (Doctoral dissertation, University of Zagreb. Faculty of Kinesiology. Department of General and Applied Kinesiology). 2015.Dostupno na: file:///C:/Users/asus/Downloads/berisha_martin_kif_2015_diplo_sveuc.pdf
 5. Robotić P. Zamke virtualnog svijeta: zaštita djece i mladih na internetu i prevencija ovisnosti. Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti. 2015; 1(2), 81-96.
 6. Rapajić J. Nepravilno držanje djece predškolske dobi (Doctoral dissertation, University of Pula. Faculty of Educational Sciences). 2015. Dostupno na: file:///C:/Users/asus/Downloads/rapajic_josip_unipu_2015_zavrs_struc.pdf
 7. Stipanec S, Bartolac A. ERGONOMSKA PRILAGODBA ŽIVOTNOG PROSTORA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 2015; 61(2), 81-92.
 8. Alibegović A, Mačak Hadžiomerović A, Pašalić A, Domljan D. Ergonomija školskog namještaja u prevenciji lošeg držanja tijela učenika. Drvna industrija: Znanstveni časopis za pitanja drvne tehnologije. 2020; 71(1), 88-99.
 9. World Health Organization. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Copenhagen: Health behaviour in school-aged children (HBSC) study: international report from the 2013/2014 survey (Health policy for children and adolescents, No. 7). Denmark – 2016. Dostupno na:
 10. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43035/9241592222_eng.pdf
 11. Carson V, Chaput JP, Janssen I, Tremblay MS. Health associations with meeting new 24-hour movement guidelines for Canadian children and youth. Prev Med. 2017; 95:7-13.
 12. Wijtzes A, Kooijman MN, Kiefte-de Jong JC et al. Correlates of physical activity in 2-year-old toddlers: the generation R study. J Pediatr. 2013; 163:791-9.
 13. Domljan D, Grbac I, Hađina J. Classroom furniture design – compliance of pupils’ and chairs’ dimensions. Coll. Antropol. 2008; 32 (1): 257-265. PMID: 18494212.
 14. Medved R. Sportska medicina. Zagreb: JUMENA-Jugoslovenska medicinska naklada. 1987. Dostupno na:
 15. https://www.researchgate.net/profile/DanicaPirsl/publication/311454038
 16. Ugarković D. Osnovi sportske medicine (četvrto dopunjeno i prerađeno izdanje). Beograd: Viša košarkaška škola. 2001; 37-68.
 17. Protić–Gava, B. DOBRO DRŽANJE TELA U DETINJSTVU-SIGURNOST ZA BUDUĆNOST KVALITETNIJEG ŽIVOTA. In Peta međunarodna konferencija''Sportfiske nauke i zdravlje''ZBORNIK RADOVA (p. 9). 2015; UDK 616.711:613.
 18. Bogdanović Z. Milenković S. Prisustvo lošeg držanja tela kod mlađeg školskog uzrasta u zavisnosti od nivoa informisanosti o načinu sedenja. Journal of the Anthropologycal Society of Serbia. 2008; 43 (79), 365-376.
 19. Lafond D. Postural development in School Children: a Cross-sectional Study. Chiropractic and Osteopathy.2007; 15:1. DOI: 10.1186/1746-1340-15-1.
 20. Cardon G, De Clercq D, De Bourdeaudhuij I, Breithecker D. Sitting habits in elementary schoolchildren: a traditional versus a “Moving school”. Patient education and counseling. 2004; 54(2), 133-142.
 21. Troussier B. Comparative study of two different kinds of school furniture among children. Ergonomics. 1999; 42(3), 516-526.
 22. Murphy S, Buckle P, Stubbs D. Back pain amongst schoolchildren and associated risk factors. The Proceedings of the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association, (CD ROM) Seoul, Korea. 2003. Dostupno na:
 23. https://www.researchgate.net/profile/DanijelaDomljan/publication/261398061
 24. Gojković D, Fulurija D, Bjelica B. Prevention postural disorders spine in children in class. Faculty Physical Education and Sport of East Sarajevo, BiH. Šesti međunarodni simpozijum „Sport i zdravlje". 2013. ISSN: 1840 – 4790.
 25. Terzija S. Zastupljenost držanja tela kod dece različitog pola. Glasnik Antropološkog društva Srbije. Subotica. 2015; UDK 572(05), ISSN 1820-7936. doi: 10.5937/gads1550065T.
 26. Domljan D, Vlaović Z, Grbac I. Pupils’ working postures in primary school classrooms. Periodicum biologorum. 2010; 112(1), 39-45.ISSN 0031-5362.
 27. Domljan D, Grbac I, Bogner A. A new approach to the children's work furniture design in line with the latest ergonomic requirements. 2nd INTERNATIONAL ERGONOMICS CONFERENCE - ERGONOMICS 2004; 117-128.
 28. Jelačić D, Greger K, Grladinović T. Istraživanje antropometrijskih obilježja učenika srednjih škola i ergonomskih značajki srednješkolskog namještaja. Drvna industrija: znanstveno-stručni časopis za pitanja drvne tehnologije. 2002; 53(2), 99-106.CROSBI ID: 122639
 29. Zovkić M, Vrbanec T, Dobša J. Computer ergonomic of elementary school students. In Central European Conference on Information and Intelligent Systems. 2011; Dostupno na: http://archive.ceciis.foi.hr/app/public/conferences/1/archive2011/EIS_2.pdf

PDF 03-MD-Vol 13 No 1 2021_Lazić et al.

 

 

Naslovna | Revija | Galerija | Dešavanja | Instrukcije | Redakcija | Izdavač | Prijatelji sajta | Saradnja | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu